Doanh nghiệp được có bao nhiêu con dấu?

Doanh nghiệp được có bao nhiêu con dấu?

Theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật doanh nghiệp 2014, tại khoản 2 Điều 12 có quy định như sau:

"Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

b) Số lượng con dấu.

c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này."

Như vậy, Công ty có thể đặt nhiều con dấu doanh nghiệp, đăng ký theo quy định pháp luật và đưa ra những quy định nội bộ về quản trị con dấu sao cho chặt chẽ. Ngoài ra, Nghị định 96/2015/NĐ-CP, tại Điều 14 còn quy định hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu./.

title_5dae41c0250cd16724242271571701184
title_5dae41c0250e720550269981571701184
title_5dae41c0250f818529880601571701184
title_5dae41c0251085957328751571701184
title_5dae41c02511818028239551571701184
title_5dae41c0251274447550771571701184
title_5dae41c0251371220631451571701184
title_5dae41c02514611767315351571701184
title_5dae41c02515b7860633701571701184