Quản lý khấu hao hay cho thuê thiết bị

Quản lý khấu hao hay cho thuê thiết bị

Nhà kế toán thì chọn khấu hao và phân bổ vào từng dự án cho đến khi khấu hao hoàn thành. Điều này thường tạo ra xung đột với Nhà quản lý dự án về tính hợp lý – công bằng, bởi giá trị khấu hao còn lại với giá trị sử dụng của thiết bị.

Chúng tôi chọn giải pháp đầu tư và cho thuê, xuất bill thuê thiết bị

SmartSheet sẽ giúp doanh nghiệp của bạn kiểm soát toàn bộ hệ thống thiết bị các công trình, đồng thời cung cấp cho bạn chính xác chi phí thiết bị đưa vào thi công hoặc tồn kho tại công trình. Hơn thế nữa là chi phí thuê tháng tại thời điểm thiết bị đang tồn tại trên công trình.

Bởi sự thân thiện của SmartSheet, giúp cho người thủ kho công trình dễ dàng thực hiện mọi lúc, cung cấp được dữ liệu tực tuyến đến Ban chỉ hay và quản lý dự án. Kịp thời điều phối, chuyển trả để giảm chi phí thuê.

Và từ đó, với hệ thống chuyên nghiệp được thiết lập, doanh nghiệp của bạn không cần chờ báo cáo thống kê, bởi bạn có thể theo dõi hàng ngày, hàng giờ. Ban có thể quyết định điều chuyển thủ kho qua công trình khác mà không cần lo lắng công tác bàn giao.

Nhà tài chính thì chọn đầu tư thiết bị và tính giá thuê cho tất cả các công trình có nhu cầu. Bởi các dự án có ngân sách thiết bị, Công trình chủ động chọn lựa thiết bị thuê bên trong hoặc bên ngoài. Họ chỉ cần quản lý doanh thu cho thuê, chi phí đầu tư và bảo dưỡng.

Cách thức thực hiện

Chúng tôi sẽ đồng bộ hóa danh mục toàn bộ thiết bị để tên gọi được chính xác.

Chỉ có thể là SmartSheet trong thời gian nhanh nhất cho 1 ngày thiết lập và không hơn 2 ngày kiểm kê toàn bộ thiết bị công trình. Từ đây, hệ thống quản lý thiết bị đc được chuyên nghiệp hóa.

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment